Zaloguj się Zaloguj się przez Facebook
Śledź nas na:
Najnowsi partnerzy
Więcej...

Reklama

Zarejstruj się

Poniżej znajduje sie treść regulaminu portalu oraz opis polityki prywatności. Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że korzystanie z portalu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i polityki prywatności.

Regulamin

1. Wstęp.

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego neggo.pl znajdującego się pod adresem internetowym neggo.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Zarządzającego Serwisem. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

2. Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Regulamin Serwisu oznacza niniejszy Regulamin normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Zarządzającego Serwisem. Regulamin stanowi niniejszy dokument oraz załączniki będące jego integralną częścią.
 2. Serwis oznacza portal informacyjny, figurujący pod adresem internetowym neggo.pl, będący platformą internetową i umożliwiający Użytkownikom pobieranie informacji o lekach drogą elektroniczną.
 3. Zarządzający Serwisem — podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników, którym jest firma Neggo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Misjonarzy Oblatów 11. REGON: 242793817; NIP: 6342801396; KRS: 0000402838.
 4. Baza Kont Użytkowników Neggo.pl oznacza zbiór danych udostępnionych przez Użytkowników, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Zarządzającego Serwisem usług oraz dla potrzeb Programu Neggo.pl;.
 5. Konto oznacza dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi. Konto zawiera dobrowolnie udostępnione dane przez Użytkownika w Serwisie, które mogą być wykorzystywane przez Zarządzającego Serwisem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie wraz z załącznikami.
 6. Login oznacza nazwę Użytkownika w Serwisie, która została przez niego wybrana na etapie rejestracji Konta.
 7. Osoba oznacza osobę fizyczną lub prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
 8. Poczta oznacza elektroniczną skrzynkę pocztową służącą do komunikacji między Użytkownikami.
 9. Użytkownik oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis oraz Program Neggo.pl. Użytkownikiem może być również osoba niepełnoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownik, aby móc w pełni korzystać z usług oferowanych przez Serwis musi dokonać rejestracji Konta.
3. Techniczne warunki korzystania z Serwisu.
 1. Właścicielem Serwisu jest firma Neggo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Misjonarzy Oblatów 11. REGON: 242793817; NIP: 6342801396; KRS: 0000402838.
 2. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika telefonu komórkowego oraz urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania zasobów sieci Internet, akceptującym pliki typu Cookies.
 3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
4. Warunki uczestnictwa w Serwisie.
 1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
 2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Odpłatne usługi będą świadczone przez Zarządzającego Serwisem Serwisu na rzecz Użytkowników po złożeniu zamówienia i wniesieniu opłaty określonej w Załączniku nr 2.
 4. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem internetowym neggo.pl. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony. Każdy Użytkownik ma możliwość utworzenia jednego konta, które będzie identyfikowane poprzez podany numer telefonu komórkowego.
 5. Użytkownik Konta zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą. Dane zostały podzielone na dane podstawowe (obowiązkowe przy rejestracji Konta) oraz dane uzupełniające (wypełniane opcjonalnie). Dane podstawowe i uzupełniające są określone na formularzu rejestracyjnym dostępnym pod adresem neggo.pl.
 6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. Zapoznałem (zapoznałam) się z Regulaminem Serwisu, jak i również Regulaminem Programu Neggo.pl i akceptuję wszystkie ich postanowienia wraz z załącznikami.
  2. Dobrowolnie przystąpiłem (przystąpiłam) do korzystania z usług Serwisu oraz Programu Neggo.pl.
  3. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą.
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarządzającego Serwisem, przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz podawanych Zarządzającemu Serwisem dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarządzającego Serwisem danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz podawanych Zarządzającemu Serwisem w celach marketingowo promocyjnych, a w szczególności na otrzymywanie materiałów marketingowych i reklamowych. Informacje te mogą zostać przesyłane w dowolnej postaci określonej przez Zarządzającego Serwisem przy wykorzystaniu moich danych będących w posiadaniu Zarządzającego Serwisem.
  6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Zarządzającego Serwisem oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
  7. Umieszczenie na Koncie danych osobowych oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.
5. Polityka Prywatności.
 1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Zarządzającego Serwisem, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności Serwisu stanowiącej załącznik Regulaminu Serwisu.
 2. Zarządzający Serwisem danych osobowych to firma Neggo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Misjonarzy Oblatów 11, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz podane Zarządzającemu Serwisem wykorzystywane będą przez Zarządzającego Serwisem do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług w ramach Serwisu i Programu Neggo.pl w zakresie określonym Regulaminem Serwisu oraz Regulaminem Programu Neggo.pl.
 4. Zarządzający Serwisem ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu oraz Programu Neggo.pl przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych w formularzu rejestracyjnym, stosownymi dokumentami (np. dowodem tożsamości), poprzez przesłanie kserokopii tychże dokumentów. Nadesłanie kserokopii dokumentów jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Zarządzający Serwisem może odmówić zawarcia umowy lub zablokować Konto Użytkownika.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont Użytkowników Neggo.pl.
 6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 7. W przypadku wątpliwości Zarządzającego Serwisem, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, może on podjąć następujące czynności:
  1. Wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych.
  2. Zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.
 8. Zarządzający Serwisem uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Serwisu neggo.pl, postanowieniami niniejszego Regulaminu i Regulaminu Programu Neggo.pl oraz obowiązującymi przepisami prawa.
6. Warunki korzystania z Serwisu.
 1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, które odnosi się do jego osoby. Identyfikacja konta będzie się odbywać przy pomocy podanego numeru telefonu w formularzu rejestracyjnym.
 2. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.
 3. Niedopuszczalne są działania, które mogą utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Zarządzający Serwisem ma prawo do natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Zarządzający Serwisem może wówczas podjąć stosowne czynności, w tym zmierzające do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
 4. Zawierając umowę z Zarządzającym Serwisem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  1. Przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Zarządzającego Serwisem oraz innych Osób.
  2. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  3. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników.
  4. Nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Zarządzającego Serwisem, Użytkowników oraz innych Osób.
 5. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści oraz dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.
 6. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane oraz inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Zarządzającego Serwisem, a także upoważnia Zarządzającego Serwisem do ich wykorzystania zgodnie z art. 4.6 Regulaminu. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) Użytkownik udziela Zarządzającemu Serwisem nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz Programie Neggo.pl, a także zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Zarządzającego Serwisem w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz Programu Neggo.pl.
 7. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem.
7. Blokada Konta Użytkownika.
 1. Zarządzający Serwisem zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.
 2. Zarządzający Serwisem ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
 4. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
 5. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta.
 6. Umowa może zostać rozwiązana przez Zarządzającego Serwisem poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:
  1. Rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
  2. Podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników, Zarządzającego Serwisem lub innych Osób biorących udział w Programie Neggo.pl.
  3. Umieszczenia na Koncie treści mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
 7. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Zarządzający Serwisem może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.
 8. W przypadku zablokowania Konta przez Zarządzającego Serwisem, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Zarządzającego Serwisem.
8. Odpowiedzialność.
 1. Zarządzający Serwisem zobowiązany jest do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Zarządzający Serwisem nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu oraz Programu Neggo.pl wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet w przypadku, który spowodowałyby utratę danych na Kontach Użytkowników.
 2. Zarządzający Serwisem nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z niektórych funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
 3. Zarządzający Serwisem nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Użytkowników. Treści przekazywane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Zarządzający Serwisem zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usuwania treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik przesyłający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Zarządzającego Serwisem bądź innych Osób.
 4. Zarządzający Serwisem nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nich danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
9. Warunki Reklamacji.
 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Zarządzającemu Serwisem.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Zarządzającego Serwisem w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Zarządzający Serwisem zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 3. Zarządzający Serwisem zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 4. Zarządzający Serwisem pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Zarządzający Serwisem nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.
10. Zapisy Końcowe.
 1. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym neggo.pl.
 2. Zarządzający Serwisem zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Zarządzający Serwisem poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu określonych w art. 10.1.
 4. Jeżeli zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Zarządzającym Serwisem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Zarządzającym Serwisem, co jest równoznaczne z usunięciem Konta.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Zarządzającym Serwisem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 7. Załączniki do Regulaminu:
  1. Polityka Ochrony Prywatności.
  2. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Zarządzającego Serwisem na rzecz Użytkowników.

Niniejszy regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem internetowym http://www.neggo.pl/rules.

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie.
 1. Polityka Prywatności Serwisu neggo.pl określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu neggo.pl oraz Uczestników Programu neggo.pl, zwanych "Uczestnikami", zebranych i zarządzanych przez Neggo.pl Sp. z o.o. i obejmuje wszystkie dane zgromadzone w bazie danych neggo.pl, zwane "Zbiorem Danych neggo.pl".
 2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest w szczególności ochrona danych osobowych Użytkowników Serwisu neggo.pl oraz Uczestników Programu Neggo.pl przetwarzanych w Zbiorze Danych Neggo.pl poprzez stworzenie i wdrożenie odpowiednich procedur pozwalających zapewnić bezpieczeństwo powyższych danych.
 3. Zwroty i wyrażenia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu neggo.pl oraz Regulaminie Programu Neggo.pl, chyba że jakiekolwiek postanowienia niniejszej Polityki Prywatności stanowią inaczej.
2. Administrator Danych i Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
 1. Administratorem Zbioru Danych Neggo.pl zebranych w związku z udziałem Uczestników w Programie Neggo.pl i Serwisie neggo.pl jest Neggo.pl Sp. z o.o.. Neggo.pl Sp. z o.o. odpowiada za prawidłowe przetwarzanie wszystkich danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych Neggo.pl, włączając w to dane osobowe oraz dane pozostałe, których przetwarzanie zostało powierzone przez Neggo.pl Sp. z o.o. innym podmiotom na podstawie stosownej umowy.
 2. Realizacja niniejszej Polityki Prywatności należy do obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
3. Dopełnienie obowiązku informacyjnego.
 1. Neggo.pl Sp. z o.o. informuje Uczestników o:
  1. Adresie i pełnej nazwie administratora danych Zbioru Danych Neggo.pl (patrz pkt. 2.1).
  2. Celu zbierania ich danych osobowych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach tych danych (lub kategoriach odbiorców) (patrz pkt. 8.1).
  3. Prawie Uczestników do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania (patrz pkt. 11).
  4. Dobrowolności podawania danych osobowych przez Uczestników (patrz pkt. 5.3).
  5. Informacje określone w pkt. 3.1 są przekazywane Uczestnikom w sposób jasny i zrozumiały w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronach internetowych neggo.pl, jak również mogą być przekazywane w inny sposób, jaki Neggo.pl Sp. z o.o. uzna za właściwy.
4. Cel przetwarzania danych osobowych.

Neggo.pl Sp. z o.o. przetwarza dane zgromadzone w Zbiorze Danych Neggo.pl w celu realizacji programów promocyjnych oraz zobowiązań względem Uczestników Programu Neggo.pl wynikających z Regulaminu Programu Neggo.pl, a także względem Użytkowników Serwisu neggo.pl wynikających z Regulaminu Serwisu neggo.pl oraz, zgodnie z treścią zgody Uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych, w celach handlowych, marketingowych i promocyjnych. Stosownie do treści zgody udzielonej przez Uczestników, dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych także przez Partnerów Programu Neggo.pl.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
 1. Neggo.pl Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z prawem (podstawa prawna: Art. 23 ust 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, zwanej dalej "Ustawą").
 2. Neggo.pl Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Uczestników w celach marketingowych i reklamowych na podstawie zgody na przystąpienie do Programu Neggo.pl i Serwisu neggo.pl.
 3. Udostępnienie przez Uczestników danych osobowych na rzecz Neggo.pl Sp. z o.o. następuje dobrowolnie.
 4. Uczestnik udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, o której mowa w pkt. 5.2 w drodze zapisu elektronicznego (poprzez dokonanie rejestracji na stronach internetowych wskazanych w pkt. 3.1) lub w inny sposób określony w Regulaminie Serwisu neggo.pl, Regulaminie Programu Neggo.pl lub wskazany przez Neggo.pl Sp. z o.o. (np. na formularzach ankiet lub podczas rozmowy telefonicznej).
 5. W przypadku niewyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, o której mowa w pkt. 5.2, Neggo.pl Sp. z o.o. przetwarza dane Uczestnika na podstawie Art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania zobowiązań Neggo.pl Sp. z o.o. względem takiego Uczestnika wynikających z Regulaminu Serwisu neggo.pl oraz z Regulaminu Programu Neggo.pl.
 6. Neggo.pl Sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych Uczestnika w celach innych niż wskazane w pkt. 4.1 chyba, że:
  1. Neggo.pl Sp. z o.o. będzie uprawniona na mocy Ustawy do przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w innych celach bez uzyskania zgody Uczestnika.
  2. Neggo.pl Sp. z o.o. uzyska uprzednią zgodę Uczestnika, wyrażoną w odpowiedniej formie, na przetwarzania jego danych osobowych w innych celach.
6. Zbieranie i dalsze przetwarzanie danych osobowych.
 1. Neggo.pl Sp. z o.o. przetwarza dane uzyskane od Uczestników:
  1. W wyniku przystąpienia do Programu Neggo.pl i do Serwisu neggo.pl (dane zawarte w Formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronach internetowych wskazanych w pkt. 3.2 lub przekazane Neggo.pl Sp. z o.o. w inny sposób określony w Regulaminie Programu Neggo.pl, Regulaminie Serwisu neggo.pl lub wskazany przez Neggo.pl Sp. z o.o.).
  2. W trakcie nabywania przez Uczestnika, przy użyciu Konta Uczestnika, towarów lub usług od Partnerów Zarządzającego Programem (dane o charakterze transakcyjnym).
  3. W związku z udziałem Uczestnika w Programie Neggo.pl, przekazane przez Uczestnika w inny sposób niż wskazano powyżej (np. przy wykorzystaniu Internetu, poczty elektronicznej, SMS, przez telefon itp.).
 2. Neggo.pl Sp. z o.o. może używać adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu komórkowego lub innych nośników komunikacji elektronicznej Uczestnika w celu realizacji swoich zobowiązań względem Uczestników oraz Partnerów Programu Neggo.pl, udzielenia informacji o zasadach wymiany Punktów na Nagrody, udzielania porad lub informowania o zmianach i nowościach w usługach świadczonych w ramach Programu Neggo.pl lub prowadzenia innej korespondencji związanej z Programem Neggo.pl . Adres taki może być również, w stosunku do Uczestników, którzy udzielili zgody, o której mowa w pkt. 5.2., wykorzystywany do przesyłania Uczestnikom informacji o charakterze promocyjnym, marketingowym i reklamowym.
7. Dokładność danych osobowych.
 1. Neggo.pl Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Uczestników o takiej treści, jakie zostały jej przekazane przez Uczestników.
 2. Neggo.pl Sp. z o.o. uaktualnia dane osobowe Uczestników przetwarzane w Zbiorze Danych Neggo.pl w miarę ich uaktualniania przez Uczestników.
 3. Każdy Uczestnik powinien informować Neggo.pl Sp. z o.o. o zmianie swoich danych osobowych, które są przetwarzane w Zbiorze Danych Neggo.pl, na zasadach określonych w Regulaminie Programu Neggo.pl i Regulaminie Serwisu neggo.pl , w celu umożliwienia Neggo.pl Sp. z o.o.:
  1. Aktualizacji danych osobowych danego Uczestnika przetwarzanych w Zbiorze Danych Neggo.pl, oraz
  2. Wywiązania się z zobowiązań Neggo.pl Sp. z o.o. względem Uczestnika wynikających z Regulaminu Programu Neggo.pl i Regulaminu Serwisu neggo.pl.
8. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 1. Neggo.pl Sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych Neggo.pl jakimkolwiek osobom trzecim, z zastrzeżeniem, że dane osobowe Uczestników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Partnerów w celach marketingowych, mogą być udostępnione Partnerom Programu Neggo.pl zgodnie z zapisem pkt. 4.1.
 2. Neggo.pl Sp. z o.o. nie oddaje do używania, nie udostępnia oraz nie sprzedaje danych osobowych Uczestników żadnym innym podmiotom lub osobom indywidualnym, z zastrzeżeniem, że Neggo.pl Sp. z o.o. :
  1. Może przekazać dane osobowe Uczestników Partnerom Programu Neggo.pl na zasadach określonych w pkt. 8.1, oraz
  2. Może powierzyć przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w pkt. 9.1.4. W żadnym wypadku dane osobowe nie zostaną udostępnione przez Neggo.pl Sp. z o.o. agencjom marketingowym.
  3. Neggo.pl Sp. z o.o. może ujawnić dane osobowe przetwarzane w Zbiorze Danych Neggo.pl, jeżeli będzie do tego zobowiązana na podstawie przepisów prawa.
9. Zabezpieczenia danych osobowych.
 1. Neggo.pl Sp. z o.o. podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Uczestników przed jakimkolwiek nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem.
  1. Neggo.pl Sp. z o.o. chroni dane osobowe przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem ich przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmianą, utratą, zniekształceniem lub nieupoważnionym usunięciem.
  2. Neggo.pl Sp. z o.o. chroni wszystkie dane osobowe Uczestników niezależnie od rodzaju nośnika, na którym są przechowywane.
  3. Stosuje się następujące środki ochrony danych osobowych:
   • Środki ochrony fizycznej, np. całodobowa ochrona budynku, w którym umieszczone są serwery zawierające Zbiór Danych Neggo.pl (m.in. przy wykorzystaniu systemu monitoringu), stosowanie zamków elektronicznych do pomieszczeń oraz systemu alarmowego;
   • Środki organizacyjne, np. ograniczenie dostępu do Zbioru Danych Neggo.pl, zobowiązanie pracowników dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych do zachowania poufności, szkolenie pracowników w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
   • Środki w ramach oprogramowania, np. stosowanie autoryzacji dostępu do Zbioru Danych Neggo.pl poprzez wprowadzenie haseł, stosowanie wygaszaczy ekranów, zainstalowanie urządzeń eliminujących zakłócenia i przepięcia w sieci zasilającej oraz urządzeń podtrzymujących zasilanie w przypadku jego awarii, stosowanie zabezpieczeń przy przesyłaniu danych np. przesyłanie danych przy wykorzystaniu technologii szyfrującej, ochrona serwera, na którym znajduje się Zbiór Uczestników Programu neggo.pl od strony sieci wewnętrznej i zewnętrznej przy zastosowaniu tzw. firewall, prowadzenie rejestru logowań do Zbioru Danych Neggo.pl.
  4. W razie powierzenia przez Neggo.pl Sp. z o.o. przetwarzania danych osobowych Uczestników innemu podmiotowi zgodnie z Art. 31 Ustawy, Neggo.pl Sp. z o.o. zobowiąże taki podmiot do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w stosownej umowie łączącej Neggo.pl Sp. z o.o. z takim podmiotem oraz zgodnie z instrukcjami Neggo.pl Sp. z o.o., w tym, w zakresie ochrony danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane zastosuje wymagane prawem środki ochrony fizycznej, środki organizacyjne i środki w ramach oprogramowania mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych w Zbiorze Danych Neggo.pl.
  5. Neggo.pl Sp. z o.o. informuje swoich pracowników o polityce i procedurach ochrony danych osobowych.
  6. W przypadku konieczności usunięcia danych osobowych ze Zbioru Danych Neggo.pl, dane te będą usuwane ze szczególną starannością, w taki sposób by uchronić je przed dostępem osób nieupoważnionych oraz w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
  7. Neggo.pl Sp. z o.o. zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo będą do Zbioru Danych Neggo.pl wprowadzane oraz komu będą przekazywane.
  8. Neggo.pl Sp. z o.o. prowadzi ewidencję osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych Neggo.pl. Osoby, mające dostęp do takich danych osobowych, zobowiązane są do zachowania ich w poufności, także po ustaniu zatrudnienia.
  9. Neggo.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez operatorów stron internetowych, z którymi można połączyć się poprzez strony internetowe neggo.pl i zaleca użytkownikom swoich stron internetowych zapoznanie się z polityką ochrony danych osobowych stosowaną przez takiego operatora przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach.
 2. Cookies i Log Files
  1. Cookies mogą być używane w niektórych strefach strony internetowej neggo.pl. Cookie to mały plik umieszczony na dysku twardym użytkownika, który śledzi nawigację strony - cookie może być przykładowo używany do przechowywania informacji dotyczących rejestracji, w taki sposób, by użytkownik nie musiał podawać ich przy każdorazowym odwiedzaniu strony.
  2. W celu stworzenia statystyki użytkowników stron internetowych neggo.pl, Neggo.pl Sp. z o.o. może rejestrować pewne informacje takie, jak np. domena czy typ przeglądarki, aby identyfikować kategorie użytkowników. Powyższe informacje w żadnym wypadku nie pozwolą na identyfikację użytkownika.
10. Uzyskiwanie informacji.

Neggo.pl Sp. z o.o. udostępnia niniejszą Politykę Prywatności Uczestnikom oraz innym zainteresowanym osobom na stronach internetowych neggo.pl , o których mowa w pkt. 3.2 lub w inny sposób.

11. Kontrola danych osobowych przez Uczestnika.
 1. Każdy Uczestnik ma prawo kontroli przetwarzania dotyczących go danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych Neggo.pl, a zwłaszcza:
  1. Prawo do uzyskania wyczerpującej informacji o tym, czy zbiór istnieje oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy.
  2. Prawo do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych.
  3. Prawo do uzyskania informacji od kiedy jego dane osobowe są przetwarzane w zbiorze danych oraz prawo żądania podania treści tych danych w powszechnie zrozumiałej formie.
  4. Prawo do uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą jego dane osobowe.
  5. Prawo do uzyskania informacji o sposobie udostępniania jego danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
  6. Prawo do uzupełniania, uaktualniania, sprostowania jego danych osobowych, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli takie dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  7. Prawo do wniesienia pisemnego i umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację, w przypadkach określonych w Ustawie.
  8. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w Ustawie.
 2. Wszelkie żądania i sprzeciwy, o których mowa w pkt. 11.1 powinny być skierowane do Neggo.pl Sp. z o.o., na adres pocztowy lub drogą poczty elektronicznej na adres uwagi@neggo.pl oraz powinny identyfikować osobę występująca z pytaniem, żądaniem i sprzeciwem (tzn. należy wskazać imię, nazwisko, datę urodzenia osoby występującej z żądaniem lub sprzeciwem oraz numer telefonu komórkowego).
 3. Żądania i sprzeciwy, o których mowa w pkt. 11.1 mogą być zgłoszone przez Uczestników w dowolny sposób, jednakże ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w Zbiorze Danych Neggo.pl, Neggo.pl Sp. z o.o. zaleca występowanie z żądaniami i sprzeciwami na piśmie. Zastosowanie formy pisemnej nie ma na celu ograniczenia uprawnień kontrolnych Uczestnika, ale ochronę jego danych osobowych przed nieupoważnionym udostępnieniem osobom trzecim. Umożliwienie Uczestnikowi kontroli przetwarzania dotyczących go danych osobowych wymaga bowiem identyfikacji osoby występującej z żądaniem lub sprzeciwem oraz udokumentowania złożenia takiego żądania lub sprzeciwu.
 4. Uczestnik może zostać obciążony niezbędnymi kosztami związanymi z dopełnieniem przez Neggo.pl Sp. z o.o. obowiązków informacyjnych, o których mowa powyżej. W każdym przypadku Uczestnik zostanie jednak poinformowany o wysokości takich kosztów przed ich poniesieniem przez Neggo.pl Sp. z o.o.
 5. Uczestnik może skorzystać z prawa do informacji, o których mowa w pkt. 11.1 (11.1.1), (11.1.2), (11.1.3), (11.1.4) i (11.1.5), nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
 6. Na wniosek Uczestnika, zgłoszony w sposób przewidziany w pkt. 11.2, Neggo.pl Sp. z o.o. jest zobowiązany, w terminie do 30 dni, poinformować o przysługujących Uczestnikowi prawach na mocy Ustawy.
 7. Neggo.pl Sp. z o.o. ma prawo odmówić udzielenia informacji i udostępnienia danych w przypadkach przewidzianych w Ustawie.

Utwórz konto


Neggo.pl sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.